Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Издателски и рекламни услуги


Издателските и рекламни услуги, които предлагаме, могат да се обединят в две големи групи: предпечатни услуги и печат. Тъй като напоследък списъкът на материалите, които се изготвят и разпространяват като електронни документи, без изобщо да се печатат (е-продукти), става все по-дълъг, трябва да споменем две нови групи услуги, специфични за е-продуктите, които са е-варианти на предпечата и печата. Става дума за частта от технологичната верига, която предхожда публикуването, и за самото публикуване. Тъй като е-публикуването вече не е печат, то не можем да говорим нито за предпечат, нито за печат. Затова ще наричаме тези осъвременени услуги съответно предсайтинг и сайтинг. Ако искаме да използваме по общи понятия, които включват както традиционните, така и новите дейности, можем да говорим за предпубликуване и публикуване.

Предпечатни услуги

Предпечатна подготовка (или предпечат) е термин, използван за процесите и процедурите, протичащи между предоставянето на писмен ръкопис с илюстрации-оригинали и готовите за отпечатване на печатарска машина форми (образи за възпроизвеждане).

Днес обикновено клиентът носи в офиса за предпечатна подготовка изходните материали в електронен вид – текстови файлове, PDF файлове или файлове, създадени с програма като InDesign или QuarkXPress.

Днес, във века на настолните издателски системи, предпечатните услуги включват:

  • Набор на текста – създаване на компютърни файлове с текстовия материал. Тази услуга се ползва все по-рядко, тъй като обикновено изходните материали се предлагат във вид на компютърни файлове. Използва се главно от неизползващи компютри автори.
  • Редактиране – подобряване на форматирането, стила и точността на ръкописа. В наши дни тази дейност по-често с цел намаляване на разходите се изпълнява или осигурява от автора, а не от редактор на издателството, което почти винаги води до намаляването на качеството на текста.
  • Техническо редактиране/страниране – обединение на дейности, доведено от повсеместно използваните настолни издателски системи. Днес дейността е част от графичния дизайн и се занимава с подреждането и използването на стилове при елементите (съдържанието) на страницата.
  • Коректорската работа е изчитането на междинни (т.е. неокончателни) разпечатки с цел откриване и поправяне на грешки. Днес често се изпълнява от автора, което не е в интерес на качеството на крайния продукт.
  • Сканиране на оригиналните снимки и илюстрации. Включва също ретуширане на сканираните изображения за отстраняване на възможни дефекти.
  • Изготвяне на цветоотделени плаки за печат – разполагане на образи или текст върху плаки с различно като цветност омастиляване за получаване на общ цветен печат.

Най-често при издателската работа днес компютърната предпечатна подготовка обединява графичния дизайн и предпечатната подготовка.

Печат

В недалечното минало предпечатната подготовка предаваше щафетата на печатницата във вид на експонирани (и цветоотделени, когато е необходимо) филми, от които в печатницата се подготвяха самите печатни плаки. Днес най-често работата по предпечата завършва с PDF-файл, който отговаря на всички естетически и технически изисквания за точно възпроизвеждане при печат. Печатницата има грижата за експонирането на филми и/или печатарски плаки, като все по-често се използва технология за директно експониране на компютърния файл върху печатарски плаки (CTP = Computer to plate).

Като все по-конкурентна алтернатива на класическата печатница в последните години се проявява дигиталният печат, при който няма междинни процеси между резултата от предпечата и отпечатването на материалите. Дигиталният печат работи директно с PDF-файловете, създавани от предпечата, без да се налага да се вземат специални мерки за цветоотделяне и регистрация (т.е. съвпадане) на отделните цветове.

Предсайтинг услуги

Почти всички дейности по подготовката на един е-продукт за публикуване са същите, както при предпечата. Заедно с това има и някои разлики, които ще разгледаме тук. Това са разликите в цветността, резолюцията на графичните обекти и използването на новите (липсващи при класическите технологии) възможности, свързани с включването на хиперлинкове, мултимедия и анимации.

Стандартният модел на пълноцветния печат е моделът CMYK (т.е. пълноцветните изображения при печат се получават от последователното печатане на синя (Cyan), червена (Magenta), жълта (Yellow) и черна (blacK) цветоотделки). Е-продуктите от друга страна, тъй като са предназначени за ползване на екран, използват модела RGB (от червено (Red), зелено (Green) и синьо (Blue)), характерен за електронните дисплеи. Съответна промяна в процеса е липсата на понятие и процес цветоотделяне.

За добро качество на печата, резолюцията на снимките и изображенията трябва да бъде обикновено между 200 и 300 dpi (точки или пиксели на инч), което се дължи на много високата резолюция, с която работят възпроизвеждащите устройства като принтери и печатарски машини. При е-продуктите от друга страна определяща е резолюцията на екранното изображение, която типично е 72 dpi или 96 dpi. Оттук следва едно практическо правило, отнасящо се до ползването на снимки и изображения от Интернет. Изображениета на Интернет трябва да имат минимален размер като файлове, за да не се претоварват и забавят Интернет връзките на потребителя. Тъй като разглеждането на тези обекти е на екран, то тяхната резолюция като правило е 72 или 96 dpi. Правилото е, че директното използване на снимки от Интернет води до влошаване на качеството при печат, но е напълно приемливо при е-продуктите.

Новите възможности за включване в е-продуктите на хиперлинкове, мултимедия и анимация разширяват неимоверно хоризонтите пред авторите и дизайнерите, но едновременно с това повишават изискванията към тяхната подготовка и водят до включването в предсайтинга на дейности и процеси, които са напълно нови и отсъстват при предпечата.

Сайтинг

Под „сайтинг“ тук разбираме разполагането на един е-продукт на един Интернет сайт. Най-простата форма на сайтинга е да се създаде един архив (например ZIP-файл), съдържащ целия е-продукт, който да се качи на Интернет сайт, за да бъде свалян оттам и да се разглежда впоследствие оф-лайн (т.е. без активна връзка с Интернет).

По-популярна форма на сайтинга е, когато е-продуктът е структуриран като Интернет сайт. Този е-продукт се качва на Интернет сървър и потребителите, разполагащи с Интернет връзка, могат да получат достъп до него и да го разглеждат с обикновени Интернет браузъри като MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.

Top