Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Предпечатна подготовка


Предпечатна подготовка (или предпечат) е термин, използван за процесите и процедурите, протичащи между предоставянето на писмен ръкопис с илюстрации-оригинали и готовите за отпечатване на печатарска машина форми (образи за възпроизвеждане).

Днес обикновено клиентът носи в офиса за предпечатна подготовка изходните материали в електронен вид – текстови файлове, PDF файлове или файлове, създадени с програма като InDesign или QuarkXPress.

Процеси на предпечата

 • Набор на текста днес се нарича създаването на компютърни файлове с текстовия материал. Преди под набор се е разбирало подреждането на метални букви в печатарски форми.
 • Редактиране е работата на редакторите за подобряване на форматирането, стила и точността на ръкописа. Редактирането предхожда работата на коректорите, които проверяват документите преди публикуването им.
 • Техническото редактиране използва редакторски и коректурни знаци – набор от анотации или бележки, използващи стандартни означения, представляващи инструкции за разполагането или ошрифтяването на текста (например подчертаване на част от текста с вълнообразна линия означава, че съответният текст трябва да се направи наклонен, т.е. курсив).
 • Коректорската работа е изчитането на коректурна разпечатка на текст с цел откриване и поправяне на грешки. Днес често става и на по-ранен етап с изчитане на авторския ръкопис.
 • Странирането е част от графичния дизайн, която се занимава с подреждането и използването на стилове при елементите (съдържанието) на страницата.
 • Растриране (т.е. представяне във вид на точки с различна гъстота) на непрекъснати изображения като фотографии. В последно време операцията се заменя със сканиране на оригиналните илюстрации.
 • Ретуширане – отстраняване на възможни дефекти при сканираните изображения.
 • Монтаж – отмираща професия, представляваща нареждането на филми за текстове или илюстрации в окончателни страници за печат. В наши дни процесът се изпълнява като част от странирането със специализирани програми за комбиниране на текст и графика.
 • Колиране или комбиниране на множество страници в кола за отпечатване.
 • Припокриване на цветовете при печат, за да се избегнат разминавания в цветността.
 • Цветоотделяне – разполагане на образи или текст върху плаки с различно като цветност омастиляване за получаване на общ цветен печат.
 • Създаване на плаки или форми, фотомеханична експозиция или обработка на светочувствителна емулсия върху печатна плака.

Най-често при издателската работа днес задачите, свързани със създаването на съдържание и подобренията, се извършват отделно от останалите предпечатни задачи и обикновено се смятат за част от графичния дизайн. Често графичният дизайн и предпечатът се обединяват в компютърна предпечатна подготовка.

Наборът от процедури, използвани в дадена среда за предпечатна подготовка, е известна като работен поток. Работните потоци се различават в зависимост от процеса на отпечатване (например, офсет, дигитален печат, печат) и използваните специфични предпечатни технологии.

Тестване и проверки преди отпечатването

В обичайния компютърен предпечатен работен поток наборът от компютърни файлове, предоставен от потребителя, се преобразува от формат като Adobe InDesign или QuarkXPress във формат, който може да бъде интерпретиран от процесора на растерни изображения (Raster Image Processor или RIP). Преди растеризацията обаче трябва да се провери дали постъпилите материали са готови за изпращане към RIP-а. Тази стъпка е важна, защото елиминира проблемите при липсващи необходими съставки или неправилно подготвени материали. След успешното преминаване на проверките се смята, че материлите са готови за изпращане към RIP-а.

Форматът, който RIP-овете разбират, най-често е езикът Adobe PostScript. RIP-ът подготвя окончателното растерно изображение, което се печата направо (например на лазерен принтер), експонира на фото-филм (с експонатор) или се прехвърля направо върху печатна плака.

Грешките при растеризирането на изображенията могат да са много скъпи, тъй като експонаторите, системите с печатни плаки и скъпите мастилено-струйни принтери имат скъпи консумативи, обработването на сложни изображения може да отнеме много време, а операторите им трябва да са високо квалифицирани.

Процесът на проверяване на валидността

Предварителните проверки на задачите за печат помагат да се намали вероятността за проблеми с растеризацията и съответни загуби. Обикновено материалите на клиента се проверяват от оператор за пълнота и за съответствие с изискванията на производството. При предварителната проверка на валидността се проверява дали:

 • Изображенията и графиките, включени от клиента в публикацията, са налични;
 • Системата разполага с използваните шрифтове;
 • Шрифтовете са неповредени;
 • Шрифтовете са в съвместим формат;
 • Изображенията са във формат, който приложението може да обработи;
 • Изображенията са в правилен формат като цветност (някои RIP-ове например имат проблеми с RGB-изображения);
 • Изображенията са с правилна резолюция;
 • Необходимите цветни профили са включени;
 • Изображенията не са повредени;
 • Размерът на документа, полетата, обрязването на изображения, маркировките и информацията за страницата отговарят на ограниченията на печатащото устройство и на изискванията на клиента;
 • Отпечатване се извършва на правилните цветоотделки или плаки.

Други, по-сложни стъпки от проверката могат да включват също:

 • премахване на непечатуеми данни (скрити обекти, покрити обекти на по-долни слоеве);
 • сплескване на прозрачни обекти в един непрозрачен обект;
 • преобразуване на текстовете в криви;
 • компресиране на файлове.

Конкретните проверки зависят от формàта на предоставените файлове, от програмата за проверяване на валидността и от изискванията на задачата за печат.

Най-простата и лесна проверка на един файл е разпечатването му на лазерен принтер. Някои проблеми се откриват при генерирането на PDF-файл, което само по себе си представлява проверка на валидността.

Top