Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Общи условия на „Звезди“


Условия за ползването на този сайт

Въпреки че се полагат всички усилия да се поддържа информацията на този уеб сайт в актуално състояние, „Звезди“ не носи никаква отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в нея. Насрочени събития подлежат на отмяна, промяна или замяна с кратко предизвестие, общите цени и/или финансови условия, както и предлаганите продукти и/или услуги също могат да се променят, като информацията за всички тези промени може да не се публикува на настоящия сайт. „Звезди“ не носи също отговорност, ако настоящият сайт временно е недостъпен, бъде преместен на друг домейн или сървър или поддържането му бъде прекратено.

Намерението ни е поддържането на настоящия сайт да бъде допълнителна услуга за бъдещите и настоящи наши клиенти и обществеността като цяло. При все това, този сайт и съдържащата се в него информация нямат за цел да заменят офиса на „Звезди“ или контактите с нейните служители и/или представители. Без изрично потвърждение от служител или представител на „Звезди“ потребителят носи изцяло риска от използването на този уеб сайт и на информацията, съдържаща се в него.

Ограничение на отговорността

Независимо от постоянните усилия за поддържане и подобряване на качеството на продуктите и/или услугите, предлагани от „Звезди“, са възможни дефекти, недостатъци, грешки и пропуски в материали и/или изработка от страна на фирма „Звезди“, нейните служители или представители. Нашето желание и готовност е да бъдат поправени всички установени пропуски в работата, независимо от това дали тези пропуски са неумишлени или умишлени, дали са допуснати поради незнание или небрежност, както и дали вината за това е на „Звезди“ или на клиента (съответно на техни служители и/или представители).

Заедно с очевидните пропуски в изпълнение съществуват и такива, които не могат да бъдат открити незабавно. Поради това общите условия на „Звезди“ предвиждат двуседмичен срок, в който е възможно да се констатират неочевидни дефекти, грешки и/или пропуски. Непостъпването на възражение от страна на клиента в рамките на този двуседмичен срок се смята за мълчаливо одобрение на работата и последващите възражения на клиента не пораждат правни задължения за „Звезди“. При установяване в предвидения двуседмичен срок на пропуск, допуснат от „Звезди“, нейни служители или представители, „Звезди“ има избор да поправи грешката в разумен срок изцяло за своя сметка или да върне заплатената от клиента за неотговарящото на изискванията изделие или услуга сума. Ако съответната сделка между клиента и „Звезди“ включва няколко позиции, то пропуски в една от позициите не е основание за оценяване на изпълнението по останалите позиции като неотговарящо на изискванията. При установяване на пропуск от страна на клиента, негови служители и/или представители „Звезди“ ще съдейства за ограничаване последиците от този пропуск, като разходите за това са за сметка на клиента.

Често една задача, изпълнявана от „Звезди“, е само част от технологичната верига и сумата, която клиентът дължи за тази част, е неголяма част от цялостните разходи на клиента по проекта. Тъй като всяка работа е свързана с потенциални рискове и печалби, а печалбата, която може да получи клиентът, често е многократно по-голяма от тази на „Звезди“, то единствено справедливо е съответно рисковете да се носят от клиента в аналогично съотношение. Правилното разпределяне на риска изисква междинните резултати от работата да се представят на клиента за преглед и одобрение, тъй като клиентът носи основния риск. Тези междинни версии не са само за информация, а ако клиентът се отнася към тях като към такива, той го прави изцяло на свой риск. Общият стремеж на „Звезди“ и на клиента за подобряване на крайния продукт също е рисков, защото всяка промяна в едно съществуващо положение носи рискове от непредвидени отрицателни последици. Съгласно общото съотношение на рисковете и печалбите, изтъкнато по-горе, клиентът носи основния риск при тези допълнения и промени.

Когато задачата, в която е установен пропуск по вина на „Звезди“, е една от няколко последователни задачи, за които отговаря „Звезди“, то отговорността на „Звезди“ се простира върху цялата последователност от задачи и сумата на отговорността се ограничава от цялата сума, заплатена от клиента за тази последователност от задачи.

ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА „Звезди“ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИСКОВЕ, ЗАГУБИ, РАЗХОДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ВРЕДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ НАМИРАЩИ СЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ ФИРМА „Звезди“ И НЕИН КЛИЕНТ, Е ОГРАНИЧЕНА ОТ СУМАТА, ЗАПЛАТЕНА ОТ КЛИЕНТА ЗА ЗАДАЧАТА, В КОЯТО Е УСТАНОВЕН ДЕФЕКТЪТ ИЛИ ПРОПУСКЪТ.

Top